در این آموزش آباکوس فرایند شکل گیری براده از سطح یک قطعه از جنس آلومینیم را توسط تیغه ابزار برشی فولادی به کمک نرم افزار آباکوس شبیه سازی خواهیم کرد که دقیقا شبیه فرایند دستگاه صفحه تراشی است برای این تحلیل ابتدا قطعه آلومینیمی را مدل میکنیم بعد از آن ابزار براده برداری یا برشی را مدل میکنیم برای بدست آوردن این تحلیل برای تعریف پارامتر پلاستیک باید کار سختی را بصورت معادله johnson-cook که ما این قسمت را بصورت کامل توضیح داده ایم و دلیل استفاده آن را در شبیه سازی این نوع تحلیل بیان کرده ایم و ثابت های این پارارمتر را بصورت کامل آموزش میدهیم در نهایت بعد از مونتاژ در محیط assembly و تعریف step و رابطه بین قطعات تقابل سطوح interaction ،که در این حالت به شما آموزش میدهیم چگونه شرایط اصطکاکی را برای مسئله تعریف کنید نکته این تحلیل در نظر گرفتن یک پارامتر کلیشه ای در تعریف شرایط تحلیل است که آن را اگر ندانید فرایند شبیه سازی براده برداری انجام نمیشود که در این فیلم آموزشی گفته شده است

مدت زمان آموزش این فیلم 15 دقیقه

 

 

 

فیلم آموزش تحلرخورد گلوله به صفحه در آباکوسفیلم آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحهآموزش شبیه سازی فرایند براده برداری در آباکوسدر آ
آموزش شبیه سازی فرایند براده برداری در آباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند براده برداری در آباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند براده برداری در آباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند براده برداری در آباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند براده برداری در آباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند براده برداری در آباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند براده برداری در آباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند براده برداری در آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش شبیه سازی فرایند براده برداری در آباکوس