در این آموزش آباکوس یک plate فلزی را که تحت بار خمشی و در محدوده پلاستیک قرار دارد میخواهیم باهم کارکنیم و مقادیر spring back یا برگشت فنری را بوسیله آّباکوس روی این تمرین مدل کنیم یکی از مشکلات شکل دهی فلزات برگشت فنری است که بعد از برداشت بار از روی plate ایجاد می شود از این رو شبیه سازی آن را در اباکوس انجام خواهیم داد در این درس یکسری دیگر از دستورات آباکوس را ضمن تمرین کار خواهیم کرد مثل روش پارتیشن زنی با استفاده از قسمت midpoint برای سه قسمت کردن لبه سمت راست ورق همچنین کار با دستور set work directory روی این تحلیل انجام خواهد شد نکاتی از ترفندهای شبیه سای مهم دیگر که شما باید در آباکوس توجه داشته باشید را همچون نحوه ی بارگذاری از روی یک تحلیلی که قبلا انجام شده است فرض کنید همان شرایط بارگذاری را می خواهید برای تحلیل بعدی به کار ببرید یعنی شرایط اعمال بار بر اساس تحلیلی قبلی انجام شود که این زمانی که شما فایل اباکوس یک پروسه را دارید خیلی به شما کمک خواهد کرد چون که رفرنس بارگذاری را دقیقا بر اساس فایل مورد نظرتان قرار می دهید

مدت زمان آموزش این فیلم 21 دقیقه

 

 

 

آموزش شبیه سازی بار خمشی در محدوده پلاستیک و برکشت فنری در آباکوس
آموزش شبیه سازی بار خمشی در محدوده پلاستیک و برکشت فنری در آباکوس
آموزش شبیه سازی بار خمشی در محدوده پلاستیک و برکشت فنری در آباکوس
آموزش شبیه سازی بار خمشی در محدوده پلاستیک و برکشت فنری در آباکوس
آموزش شبیه سازی بار خمشی در محدوده پلاستیک و برکشت فنری در آباکوس
آموزش شبیه سازی بار خمشی در محدوده پلاستیک و برکشت فنری در آباکوس
آموزش شبیه سازی بار خمشی در محدوده پلاستیک و برکشت فنری در آباکوس
آموزش شبیه سازی بار خمشی در محدوده پلاستیک و برکشت فنری در آباکوس
آموزش شبیه سازی بار خمشی در محدوده پلاستیک و برکشت فنری در آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش شبیه سازی بار خمشی در محدوده پلاستیک و برکشت فنری در آباکوس