در این آموزش آباکوس یک استوانه فولادی باهم ترسیم نموده و حداقل نیروی لازم جهت پرس کردن یا فشردن آن بصورت حالتی که در تصاویر نشان داده شده است را به کمک آباکوس بدست آوریم صفحه ای که در تصویر مشاهده مکنید صفحه پرس است که به استوانه برخورد میکند و آن را جمع می نماید البته در تصویر مشخض نیست فیلم دانلود کنید بصورت واضح تر عملیات شبیه سازی این فرایند را در آباکوس تا مشاهده کنید برای تحلیل ابتدا استوانه فولادی به صورت shell ترسیم میشود سپس تعیین خواص توسط ماژول property ،که بصورت خواص الاستیک و پلاستیک وارد میشود بعد از آن تعریف ماژول step بصورت یک نوع تحلیل خطی linear perturbation و نوع کمانشی buckle انتخاب میشود سپس تعریف قید برای اعمال بار به گره رفرنس برای انتخاب بعنوان نقطه اعمال بار که در برگیرنده یک نقطه از استوانه است که تمام نقاط روی سطح جانبی را بخود متصل میکند انجام میشود که در فیلم دانلود و تصاویر نشان داده شده است در نهایت boundary condition و مش بندی mesh را انجام میدهیم و در نهایب job را برای تحلیل بدست آمده توسط آباکوس بدست میاوریم سپس ورقی که پرس میکنید لوله فولادی را مدل و تحلیل را بصورت در نظرگیری اعمال بار با این شرط بدست میاوریم و تحلیل را بصورت یک step dynamic Explicite بدست می آید روی این تحلیل ترفند تقابل یا interaction را برای این تحلیل باید بدانید برای تعریف سطوح نسبت به یکدیگر که در این فیلم آموزش آباکوس بصورت کامل شرح داده شده است و همچنین نکات ویژه دیگری بیان شده است

مدت زمان آموزش این فیلم 14 دقیقه

 

 

 

فیلم آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوسفیلم آموزش تحلیل برخورد گلوله به صفحه در آباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند پرس کاری در آباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند پرس کاری در آباکوس
آموزش شبیه سازی فرایند پرس کاری در آباکوسآموزش شبیه سازی فرایند پرس کاری در آباکوسآموزش شبیه سازی فرایند پرس کاری در آباکوسآموزش شبیه سازی فرایند پرس کاری در آباکوس
فیلم شبیه سازی فرایند پرس کاری در آباکوس
فیلم شبیه سازی فرایند پرس کاری در آباکوس
فیلم شبیه سازی فرایند پرس کاری در آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش شبیه سازی فرایند پرس کاری در آباکوس