در این آموزش ما به کمک آباکوس بررسی خواهیم کرد که اگر فریم آلومینیمی مطالبق شکل از ارتفاع یک متری سطح رها شود با برخورد به سطح چه تغییر در آن بوجود خواهد کرد ما این تحلیل را با یک سرعت ثابت و با دو حالت شرایط جرم افزوده یکنواخت و بدون جرم افزوده در آباکوس برخورد آن را به سطح زمین محاسبه خواهیم کرد و بعداز تعریف پارامتر های سرعت و مونتاژ قطعات تنظیم فاصله براساس صورت مسئله ، تحلیل توسط اباکوس انجام خواهد شده که مشاهده خواهیم کرد چه تفاوتی بین فریمی که جرم افزوده دارد با فریمی جرم افزوده ندارد خواهد داشت کاربرد این تحلیل در طراحی گوشی همراه است که ما مقایسه بین دو گوشی با وزن های مختلف را در هنگام برخورد به زمین در نرم افزار اباکوس میتوانیم انجام دهیم

مدت زمان آموزش این فیلم 13 دقیقه

 

 

آموزش محاسبه چقرمگی تغییر شکل جسم در برخورد به سطح در آباکوس
آموزش محاسبه چقرمگی تغییر شکل جسم در برخورد به سطح در آباکوس
آموزش محاسبه چقرمگی تغییر شکل جسم در برخورد به سطح در آباکوس
آموزش محاسبه چقرمگی تغییر شکل جسم در برخورد به سطح در آباکوس
آموزش محاسبه چقرمگی تغییر شکل جسم در برخورد به سطح در آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش محاسبه چقرمگی تغییر شکل جسم در برخورد به سطح در آباکوس