در این آموزش یک اتصال روی هم پرچ دار مطابق شکل را ابتدا مدل میکنیم سپس ورق ها را از یک سمت تحت کشش قرار میدهیم اما از سمت دیگر ثابت میباشند جنس ورق آلومینیم و میخ پرچ تیتانیوم بوده بدلیل تقارن نیمی از مدل برای تحلیل کامل نیاز است در این مثال ما نحوه تعریف مواد را در آباکوس به طریق دیگری برای تعیین جنس خواص آلومینیم و تیتانیوم عمل خواهیم کرد که از روی دو نموار تنش و کرنش نشان داده شده ابتدا مقادیر را وارد یک فایل متنی میکنیم سپس آن را به آباکوس بصورت حقیقی معرفی میکنیم نحوه این عمل در فیلم دانلود هست که مشاهده میکنید که نقاط را چگونه تبدیل به گراف نموداری میکنیم و ماده جدید براساس پارامترهای تعیین شده بدست می آید همانطور که در تصاویر فیلم دانلود خلاصه مشخص است ما دراین مثال هم نحوه مونتاژ قطعات را با هم کار خوهیم کرد در این تحلیل تعریف خاصیت اصطکاکی را برای سیستم خود تعریفی میکنیم ما در این مثال نحوه اعمال بار را بصورت مقدار جابجایی که در اثر نیروی کشش برحسب میلی متر بوجود می آید تعریف میکنیم و درنهایت هم انیمیشن شبیه سازی شده تغییر شکل این مکانیسم به شما نشان داده میشود

مدت زمان آموزش این فیلم 16 دقیقه

 

 

 

 

 

آموزش بررسی استحکام اتصالات روی هم پرچ شده با نرم افزار آباکوس
آموزش بررسی استحکام اتصالات روی هم پرچ شده با نرم افزار آباکوس
آموزش بررسی استحکام اتصالات روی هم پرچ شده با نرم افزار آباکوس
آموزش بررسی استحکام اتصالات روی هم پرچ شده با نرم افزار آباکوس
آموزش بررسی استحکام اتصالات روی هم پرچ شده با نرم افزار آباکوس
آموزش بررسی استحکام اتصالات روی هم پرچ شده با نرم افزار آباکوس
آموزش بررسی استحکام اتصالات روی هم پرچ شده با نرم افزار آباکوس
آموزش بررسی استحکام اتصالات روی هم پرچ شده با نرم افزار آباکوس
آموزش بررسی استحکام اتصالات روی هم پرچ شده با نرم افزار آباکوس
آموزش بررسی استحکام اتصالات روی هم پرچ شده با نرم افزار آباکوس
آموزش بررسی استحکام اتصالات روی هم پرچ شده با نرم افزار آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش بررسی استحکام اتصال روی هم پرچ شده با نرم افزار آباکوس