در این آموزش مدلسازی رفتار پلاستیک را در نرم افزار اباکوس شبیه سازی کنیم در این مثال یک تیر ساده را که تحت بارگذاری گسترده قرار دارد باهم مدل میکنیم و بحث الاستیسیته را با آباکوس باهم تحلیل خواهیم کرد در این تحلیل ما به تنش کرنش های واقعی نیازمندیم که راجع به این موضوع توضیح خواهیم داد و نحوه وارد کردن آن را در آباکوس یاد خواهید گرفت روی این مثال یکسری از نکات و ترفندهای قسمت submite را توضیح خواهیم داد در این تحلیل ما تغییر شکل پلاستیک روی این مدل تیر بدست میاوریم همچنین مقدار تنش و کرنش هر المان را در راستاری محور مورد نظر بدست میاوریم

مدت زمان آموزش این فیلم 12 دقیقه

 

 

آموزش شبیه سازی تغییر شکل پلاستیک الاستیسیته در نرم افزار اباکوس
آموزش شبیه سازی تغییر شکل پلاستیک الاستیسیته در نرم افزار اباکوس
آموزش شبیه سازی تغییر شکل پلاستیک الاستیسیته در نرم افزار اباکوس
آموزش شبیه سازی تغییر شکل پلاستیک الاستیسیته در نرم افزار اباکوس
آموزش شبیه سازی تغییر شکل پلاستیک الاستیسیته در نرم افزار اباکوس
آموزش شبیه سازی تغییر شکل پلاستیک الاستیسیته در نرم افزار اباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش شبیه سازی تغییر شکل پلاستیک الاستیسیته در نرم افزار اباکوس