در این آموزش یک تیر مربعی را که از یک انتهای آن تحت نیروی انفجار و در مدت زمان معلوم و مشخص قرار گرفته است را در نرم افزار آباکوس باهم کار خواهیم کرد برای این تحلیل ابتدا باید مساله را بصورت یک بعدی در بیاوریم تا انتشار موج تنش را در طول تیر با هم بررسی کنیم باید دقت داشته باشید در مسائل تحلیلی که در یک کسر کوتاهی از زمان تعییرات زیادی باید روی جسم اعمال شود بهتراست که با کد حل گرا و روش explicite یا دینامیک سریع پیش برویم ما همچنین روش expliciteو implicite را بصورت جدا در یک فایل متنی برای شما توضیح داده ایم در این تحلیل شما باید نحوه ی برداشت داده از روی دیاگرام تصویر که مشاهده می کنید را بدانید و دامنه ی مقادیر را باید در اباکوس بر اساس این نمودار وارد کنید از آنجایی که هدف ما انتشار تنش در طول تیر بر اساس زمان هستیم نیاز به اندازه مشی هستیم که موج تنش را بصورت صحیح به ما نشان بدهد و از این رو ما نحوه ی اندازه ی مش را بر اساس فرمول بدست می آوریم و نحوه ی محاسبه ی آن را اموزش می دهیم در این تمرین روش پردازش موازی و تعداد هسته ای که باید نرم افزار برای پردازش استفاده کند را تعریف می کنیم و در نهایت موج انفجار بدست آمده را بصورت پلات توسط اباکوس رسم میکنیم که در تصاویر مشاهده می کنید ما همجنین نحوه ی پلات کردن یا نمودار کردن چند step را روی این تحلیل نشان خواهیم داد و نیز تغییر نام دیاگرام هارا با هم کار خواهیم کرد و نحوه ی ذخیره کردن دیاگرام ها را با خروجی jpg کار خواهیم کرد ما روی این تحلیل چهار نوع مدل مش از لحاظ اندازه در نظر گرفته ایم و نتایج را بصورت مقایسه ای از لحاظ پایداری و زمان پردازش بیان می کنیم

مدت زمان آموزش این فیلم 23 دقیقه

 

 

 

آموزش تحلیل اثر موج انفجار انتشار موج در اباکوس abaqus
آموزش تحلیل اثر موج انفجار انتشار موج در اباکوس abaqus
آموزش تحلیل اثر موج انفجار انتشار موج در اباکوس abaqus
آموزش تحلیل اثر موج انفجار انتشار موج در اباکوس abaqus
آموزش تحلیل اثر موج انفجار انتشار موج در اباکوس abaqus
آموزش تحلیل اثر موج انفجار انتشار موج در اباکوس abaqus
آموزش تحلیل اثر موج انفجار انتشار موج در اباکوس abaqus
آموزش تحلیل اثر موج انفجار انتشار موج در اباکوس abaqus

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل اثر موج انفجار انتشار موج در اباکوس abaqus