در این آموزش میخواهیم عکس العمل تکیه گاه ها را تحت بارگذاری بدست بیاوریم در این مثال ما از المان های نوع تراس استفاده میکنیم که علت آن را توضیج داده ایم که برا ی دیدن نحوه بار گذاری روی تصویر کلیک کنید ما بعد از انجام این تحلیل عکس العمل تکیه گاه ها را بدست میاوریم

مدت زمان آموزش این فیلم 15 دقیقه

 

 

آموزش شبیه سازی تحلیل عضو دو نیرویی در نرم افزار اباکوس abaqus
آموزش شبیه سازی تحلیل عضو دو نیرویی در نرم افزار اباکوس abaqus
آموزش شبیه سازی تحلیل عضو دو نیرویی در نرم افزار اباکوس abaqus

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش شبیه سازی تحلیل عضو دو نیرویی در نرم افزار اباکوس abaqus