در این آموزش میخواهیم تیر بارگذاری شده مطالبق شکل را مدل کنیم و مقادیر عکس العمل تکیه گاه ها را در آن با استفاده از نرم افزار آباکوس بدس بیاوریم روی این مدل تقاوت المان های بیم و تراس را در تحلیل این قطعه گفته ایم در ضمن نحوه نمایش شماره المان ها و نشان دادن نقاط عکس العمل تکیه گاهی آنها نیز گفته شده است

برای دیدن تصاویر بیشتر کلیک کنید روی تصویر

مدت زمان آموزش این فیلم 15 دقیقه

 

آموزش تحلیل تیر تحت بار گسترده در نرم افزار اباکوس abaqus
آموزش تحلیل تیر تحت بار گسترده در نرم افزار اباکوس abaqus
آموزش تحلیل تیر تحت بار گسترده در نرم افزار اباکوس abaqus
آموزش تحلیل تیر تحت بار گسترده در نرم افزار اباکوس abaqus

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل تیر تحت بار گسترده در نرم افزار اباکوس abaqus