در این آموزش این مدل را در آباکوس با هم مدل کنیم مقادیر تنش و ابعاد صفحه ما

مشخص هستند در این مدل ما تحلیل را با دو مش بندی مختلف انجام میدهیم ما در این

تحلیل هدفمان تعیین تنش مناسب و ابعاد مناسب صفحه مورد نظر به کمک نرم افزار آباکوس

میباشد ما روی این مدل دو نوع مش بندی متفاوت خواهیم داشت طوریکه دو part از مدل با

مش بندی متفاوت و تنظیمات محاسبه مش بندی متفاوت ایجاد خواهیم کرد در حالت اول

Geometric Order روی linear و در حالت دوم روی quadratic قرار میدهیم که میتوانید مش

بندی های بکار گرفته شده را با کلیک روی تصویر مشاهده کنید ما روی این مدل بصورت عینی

به شما نشان میدهیم که چقدر نحوه مش بندی برای نشان دادن تنش ماکزیمم روی این مدل

مهم میباشد ما روی این تحلیل پلات کردن مقدار تنش وارده شده را به گره ها با مسیر path

اباکوس به شما نشان میدهیم ما در نهایت همین مساله را از راه دستی و فرمولی حل میکنیم

و نتایح اباکوس و نتایج دستی را در فایل اکسل میاوریم و بعد از آن دقیقا تفاوت نوع انتخاب مدل

را بصورت عینی به شما نشان میدهیم

مدت زمان آموزش این فیلم 7 دقیقه

 

 

 

آموزش محاسبه تنش صفحه ای ورق ها در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تنش صفحه ای ورق ها در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تنش صفحه ای ورق ها در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تنش صفحه ای ورق ها در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تنش صفحه ای ورق ها در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تنش صفحه ای ورق ها در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تنش صفحه ای ورق ها در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تنش صفحه ای ورق ها در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تنش صفحه ای ورق ها در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تنش صفحه ای ورق ها در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تنش صفحه ای ورق ها در نرم افزار آباکوس
آموزش محاسبه تنش صفحه ای ورق ها در نرم افزار آباکوس

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش محاسبه تنش صفحه ای ورق ها در نرم افزار آباکوس