در این آموزش نحوه اعمال فشار غیر یکنواخت را باهم در نرم افزار اباکوس کار میکنیم این

فشار یکنواخت در اثر گردش یاتاقان در سطوح تماس ایجاد میشود که توزیع آن بصورت سهموی

یا سینوسی خواهد بود در این تمرین ما تابع فشار را برای مدل مان در آباکوس بصورت فرمول

تعریف میکنیم ما روی این تحلیل دستور view cut manager را که بصورت پیوسته تغییر شکل

بارگذاری را بصورت انیمشن به شما نشان میدهید کار خواهیم کرد روی تصویر کلیک کنید انواع

روش های برش روی نتایج تحیل را با استفاده از این دستور روی حالت های مختلف کار خواهیم کرد

 

مدت زمان آموزش این فیلم 7 دقیقه

 

 

 

آموزش شبیه سازی فشار غیر یکنواخت روی یاتاقان در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش شبیه سازی فشار غیر یکنواخت روی یاتاقان در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش شبیه سازی فشار غیر یکنواخت روی یاتاقان در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش شبیه سازی فشار غیر یکنواخت روی یاتاقان در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش شبیه سازی فشار غیر یکنواخت روی یاتاقان در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش شبیه سازی فشار غیر یکنواخت روی یاتاقان در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش شبیه سازی فشار غیر یکنواخت روی یاتاقان در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش شبیه سازی فشار غیر یکنواخت روی یاتاقان در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش شبیه سازی فشار غیر یکنواخت روی یاتاقان در نرم افزار آباکوس abaqus

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش شبیه سازی فشار غیر یکنواخت روی یاتاقان در نرم افزار آباکوس abaqus