در این آموزش این سه صفحه ای را که بهم جوش خورده اند مونتاژ کرده یک مقطع I شکل

ایجاد میکنند را باهم مدل کنیم ما تفاوت بین middle و top surface را در قسمت section و

تاثیر آن بروی این مثال برای شما خواهیم گفت در این مثال تکنیک اعمال نقطه اعمال بار خیلی

مهم است که بصورت کامل شرح داده شده است علاوه بر این دستورات جدیدی از نحوه مونتاژ

قطعات داخل محیط اسمبلی برای شما بیان شده است

 

مدت زمان آموزش این فیلم 10 دقیقه

 

 

 

فیلم آموزش  اعمال ممان گشتاور روی تیر پروفیل I در آباکوس abaqus
فیلم آموزش  اعمال ممان گشتاور روی تیر پروفیل I در آباکوس abaqus
فیلم آموزش  اعمال ممان گشتاور روی تیر پروفیل I در آباکوس abaqus
فیلم آموزش  اعمال ممان گشتاور روی تیر پروفیل I در آباکوس abaqus
فیلم آموزش  اعمال ممان گشتاور روی تیر پروفیل I در آباکوس abaqus

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
فیلم آموزش اعمال بار گرانشی نیروی وزن جسم روی میز در آباکوس abaqus