در این آموزش هدف بدست آوردن بار بحرانی این ستون الاستیک با استفاده

از نرم افزار آباکوس است و مقدار پایداری آن را در حالت کمانش با توجه به

مقادیر داده شده بدست بیاوریم ما روی این مدل رفتار ماتریکس سختی و

کاربرد آن را در نرم افزار اباکوس بیان میکنیم و در نهایت بعد از تحلیل مدهای

مختلف را در نرم افزار را به شما روی تحلیل بدست آمده برحسب مقادیر ویژه نشان میدهیم

مدت زمان آموزش این فیلم 7 دقیقه

 

 

 

آموزش اباکوس تحلیل سازه جرثقیل با سه مقطع و پروفیل
آموزش اباکوس تحلیل سازه جرثقیل با سه مقطع و پروفیل
آموزش اباکوس تحلیل سازه جرثقیل با سه مقطع و پروفیل
آموزش اباکوس تحلیل سازه جرثقیل با سه مقطع و پروفیل
آموزش اباکوس تحلیل سازه جرثقیل با سه مقطع و پروفیل
آموزش اباکوس تحلیل سازه جرثقیل با سه مقطع و پروفیل
آموزش اباکوس تحلیل سازه جرثقیل با سه مقطع و پروفیل

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش اباکوس تحلیل سازه جرثقیل با سه مقطع و پروفیل