در این آموزش آباکوس این جرثقیل دروازه ای را که مشاهده می کنید با مقطع پروفیل گرد و I

شکل در نرم افزار آباکوس مدل کنیم در این مساله ما بار 10KN به مرکز جرثقیل اعمال میکنیم و

ماکزیمم تنش های این سازه را تحت این بارگذاری بدست میاوریم که در نهایت ضریب اطمینان

سازه را بدست آوریم در ترسیم این مدل از تعریف صفحه و دستور MIRROR وPattern استفاده

شده روی این مدل طریقه show hide کردن صفحات تعریف شده را نشان میدهیم این مدل چون

دارای دو پروفیل برای سازه با شکل و ابعاد متفاوت است اختصاص پروفیل به این سازه ها هم

خیلی مشکل میباشد باید ترفند آن را بدانید

مدت زمان آموزش این فیلم 20 دقیقه

 

 

 

آموزش تحلیل جرثقیل دروازه ای در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش تحلیل جرثقیل دروازه ای در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش تحلیل جرثقیل دروازه ای در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش تحلیل جرثقیل دروازه ای در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش تحلیل جرثقیل دروازه ای در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش تحلیل جرثقیل دروازه ای در نرم افزار آباکوس abaqus
آموزش تحلیل جرثقیل دروازه ای در نرم افزار آباکوس
آموزش تحلیل جرثقیل دروازه ای در نرم افزار آباکوس abaqus

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش تحلیل جرثقیل دروازه ای در نرم افزار آباکوس abaqus