در این آموزش abaqus فریم دوچرخه ای را که مشاهده میکنید با توجه به بارگذاری هایی که در تصاویر نشان داده شده و جنس فریم مشخص شده مقادیر تنش های کششی و فشاری را بدست میاوریم و با توجه به مقادیر تنش ماکزیمم بدست آمده توسط نرم افزار آباکوس ضریب اطمینان فریم را بدست میاوریم

مدت زمان آموزش این فیلم 11 دقیقه

 

 

آموزش محاسبه ضریب اطمینان فریم دوچرخه در نرم افزار abaqus
آموزش محاسبه ضریب اطمینان فریم دوچرخه در نرم افزار abaqus
آموزش محاسبه ضریب اطمینان فریم دوچرخه در نرم افزار abaqus
آموزش محاسبه ضریب اطمینان فریم دوچرخه در نرم افزار abaqus
آموزش محاسبه ضریب اطمینان فریم دوچرخه در نرم افزار abaqus
آموزش محاسبه ضریب اطمینان فریم دوچرخه در نرم افزار abaqus

 

برای دیدن بقیه تمرین ها و پروژه های حرفه ای اموزشی نرم افزار ما کلیک کنید روی تصویر زیر
آموزش محاسبه ضریب اطمینان فریم دوچرخه در نرم افزار abaqus